Phân biệt khái niệm: computer scientist vs. programmer vs. developer

April 15, 2012 § Leave a comment

Một bài viết hay về phân biệt 3 vai trò:

  • computer scientist
  • programmer
  • developer

Bạn muốn sống theo lựa chọn nào? 😀

Advertisements

Where Am I?

You are currently viewing the archives for April, 2012 at hajimezhao.